شنبه 25 آبان 1398

تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان رشت توسط هیاتهای اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشت

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/03/08 18:20 ویرایش : ‎1396/03/08 19:16 بازدید: 549

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر های تابعه شهرستان رشت توسط هیاتهای اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشت صورت گرفت.

در اجرای ماده 70 و 71 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و با عنایت به اتمام فرآیند رسیدگی به شکایات و مراحل مقرر در جلسات مشترک از قبیل انطباق آرای شکات از طریق تطبیق صورتجلسات شعبه و سامانه جامع انتخابات و بازگشایی و بازشماری تعدادی از صندوق های اخذ رای شعب که با حضور تمامی اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان رشت انجام گردید ، نتیجتا  از صحت برگزاری انتخابات فوق اطمینان حاصل نموده و متفقا و مشترکا صحت برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان را مورد تائید قرار دادند.

متن آگهی هریک از شهرها به شرح زیر می باشد:

PDF iconآگهى شهر کوچصفهان.pdf

PDF iconآگهى شهر خشکبیجار.pdf

PDF iconآگهى شهر سنگر.pdf

PDF iconآگهى انتخابات شهرخمام.pdf

PDF iconآگهى شهر لشت نشاء.pdf

PDF iconآگهى شهرلولمان.pdf

دولت و ملت همدلی و همزبانی