جمعه 28 دی 1397

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر خمام

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/21 11:34 بازدید: 478

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر خمام می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر خمام به شرح زیر می باشد:
1- آقای اسماعیل احمدنیاخواجکینی فرزند محمود کد نامزد 15
2- آقای حسین احمدی فرزند احمد کد نامزد 16
3-آقای علی اکبرپورخمامی فرزند مسیح کد نامزد 17
4- آقای علی اصغر امیری فرزند سیف اله کد نامزد 18
5- آقای سیدمجتبی حسینی نسب ویشکاء فرزند سیدخلیل کد نامزد 19
6- آقای مهدی خزانی کویشاهی فرزند غلامحسن کد نامزد 21
7-آقای امین خمامی ابدی فرزند محمدحسن کد نامزد 24
8- آقای میثم رعنائی اشکیکی فرزند حسین کد نامزد 25
9-آقای ایمان سهیلی دافڃاهی فرزند حسین کد نامزد 26
10- آقای مهدی عاشوری امیرکنده فرزند منوچهر کد نامزد 27
11- آقای عبدالرضا عبدی فرزند قاسمعلی کد نامزد 28
12- خانم معصومه غلام حضرت حجت فرزند محمد کد نامزد 29
13- آقای جلیل غیاثی فرزند محمدرضا کد نامزد 41
14- آقای صائب قلیزاده ملاسرائی فرزند حجت کد نامزد 42
15- آقای مجید لطافت طالمی فرزند ابراهیم کد نامزد 45
16- آقای سیدرضی مؤدب پور فرزند سیدعباس کد نامزد 46
17- آقای وحید مقدمی طالمی فرزند حسین کد نامزد 47
18-آقای سیدتقی موسوی شیجانی فرزند سیدآقاجان کد نامزد 48
19-آقای غلامرضا ناصری شیجانی فرزند موسی کد نامزد 49
20- آقای بابک نیکو فرزند قربان کد نامزد 52
21- آقای سیدالیاس هاشمی چوکامی فرزند سیدابراهیم کد نامزد 54
22- آقای محسن وفاجوی دیانتی فرزند بلال کد نامزد 56
توجه :
1- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
2-هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
3- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .


سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت

دولت و ملت همدلی و همزبانی