جمعه 3 اسفند 1397

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر سنگر

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/21 11:42 بازدید: 564

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر سنگر می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ1396/02/29 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر سنگر به شرح زیر می باشد:
1- خانم فاطمه احمدی سروندی فرزند احمد کد نامزد 15
2- آقای پیام آقازاده لاکانی فرزند ابراهیم کد نامزد 16
3 - خانم احیاء پسندیده طالمی فرزند رجبعلى کد نامزد 17
 4 -آقای مجید پهلوان بنکده فرزند صفر کد نامزد 18
 5- آقای محمدرضا پوررجبی طالمی فرزند احمد کد نامزد 19
6- آقای جعفر پورطالمی فرزند حسن کد نامزد 21
 7- آقای رحیم پورطالمی فرزند حسن کد نامزد 24
8- خانم فریبا جمشیدی آسیابرکی فرزند عباس کد نامزد 25
9-آقای علیرضا حسن نیاخمیرانی مشهور به حمید فرزند کاس کد نامزد 26
10- آقای مجتبی حیدرپورجیرندهی فرزند احمد کد نامزد 27
11- آقای فرشید دهقانی میاندهی فرزند احمد کد نامزد 28
12- آقای عباس رستمی طالمی فرزند على کد نامزد 29
13- آقای حسن زاهدی کیاسرائی فرزند محمد کد نامزد 41
14- آقای ابراهیم زرین بازقلعه فرزند قربان کد نامزد 42
15- آقای سیف اله سهرابی طالمی فرزند ابوالقاسم کد نامزد 45
16- آقای صادق صدیق طالمی فرزند محمد کد نامزد 46
17- آقای محمدعلی صولتی توسروندانی فرزند محمد حسین کد نامزد 47
18- آقای فرهاد غلام زاده میاندهی فرزند حسین کد نامزد 49
19- آقای محمدرضا کاظمی گیساوندانی فرزند على کد نامزد 51
20- آقای نادر کبریائی جوبنه فرزند على کد نامزد 52
21- آقای حجت کیاهی کدوسرائی فرزند قربانعلى کد نامزد 54
22- آقای حسن محمدی فرزند محمد کد نامزد 56
23- خانم مریم معصومی بالاشادهی مشهور به خانم معلم فرزند منصور کد نامزد 57
24- آقای رضا میراشه فرزند ابراهیم کد نامزد 58
25- آقای عبداله میرزائیان سروندانی مشهور به على فرزند قربان کد نامزد 59
26- آقای محمدحسین نژادحسنی طالمی فرزند احمد کد نامزد 61
27- آقای محمود نظرنیای کسبخی فرزند محمدعلى کد نامزد 62
28- آقای محمدتقی نیک پورسروندانی فرزند محمود کد نامزد 64
29- آقای رضا یوسفی طالقانی فرزند قربان کد نامزد 65
توجه :
1- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
2- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
3- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت

دولت و ملت همدلی و همزبانی