شنبه 27 مهر 1398

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر خشکبیجار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/21 11:25 ویرایش : ‎1396/02/21 13:37 بازدید: 524

دراجرای ماده51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی،به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهرخشکبیجارمی رساندکه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روزجمعه مورخ 1396/02/29 برگزارمی شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهرخشکبیجار به شرح زیر می باشد:

1- آقای محمد احمدزاده سیاه اسطلخی فرزند على کد نامزد 15

2- آقای ابراهیم اخوان رودپشتی فرزند نصراله کد نامزد 16

3- آقای محمد پورغفاری دافچائی مشهور به غفاری فرزند اسمعیل کد نامزد 18

4- آقای پویا تقی مهرجکتاجدینانی فرزند پرویز کد نامزد 19

5- آقای سیدیاسر حسینی پاکدامن کوهی فرزند سیدمجتبی کد نامزد 21

6- خانم سیده زهرا حسینی جکتاجی فرزند سید هاشم کد نامزد 24

7- خانم سمیرا راستگوطبالوندانی مشهور به سحر فرزند اسمعیل کد نامزد 26

8- آقای محمدمهدی راستگوی دلیرشیشه گورابی فرزند محمد حسن کد نامزد 27

9- آقای یوسف رجبی فرشمی مشهور به مجتبى فرزند یعقوب کد نامزد 28

10- آقای محمدعلی رنجبرنوشری مشهور به احمد فرزند جعفر کد نامزد 29

11- آقای تقی زادحسین بسته دیمی فرزند نقی کد نامزد 41

12- آقای منصور ساعدی شهرستانی فرزند گل کد نامزد 42

13- آقای رامین صفاری طبالوندانی فرزند طاهر کد نامزد 45

14- آقای کاوه صفری یوسفی مشهور به حمید صفری فرزند غلامعلى کد نامزد 46

15- آقای سجاد علی نیای ملک دهی فرزند بهمن کد نامزد 48

16-آقای علی اکبر کردی فرزند حسینعلى کد نامزد 51

17-آقای حسین لطفی فرزند غلامحسن کد نامزد 52

18-خانم کتایون محمودی گورابی فرزند محمد کد نامزد 56

19- آقای سلمان مظفری راد فرزند ابراهیم کد نامزد 57

20- آقای حسن معینی یوسفی فرزند غلامحسین کد نامزد 58

21-اقای رضا ملکدوست نوشری فرزند رجبعلى کد نامزد 59

 22- آقای مرتضی مهدوی کته سری فرزند محمدرضا کد نامزد 61

23 - آقای محمدباقر نادری جورکویه فرزند مرتضى کد نامزد 62

24-  آقای رضا نجم الدین طبالوندانی مشهور به منصور نجم الدین فرزند یوسف کد نامزد 64

25-  آقای بهروز همت طبالوندانی فرزند عبدالرحیم کد نامزد 65

26-  آقای مرتضی هوشیارجورکویه فرزند غلامرضا کد نامزد  67

توجه :

1- نظربه اینکه تعداداعضای اصلی شورای اسلامی این شهر5 نفراست،رأی دهندگان درروزاخذرأی فقط اسامی تعدادحداکثر5 نفررامی توانند دربرگ رأی بنویسند.

2- هیأت اجرایی شهرستان مستقردر فرمانداری رشت دراجرای ماده52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشورازتاریخ انتشاراین آگهی تادو روز پس ازاعلام نتیجه اخذرأی،آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

3- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بودکه به استنادتبصره1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی،مشخصات شاکی یاشاکیان شامل نام ونام خانوادگی،نام پدر،نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان راداشته باشد.

 

 

     سیروس شفقی

    فرماندار شهرستان رشت

دولت و ملت همدلی و همزبانی