پنجشنبه 2 اسفند 1397

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر لولمان ازتوابع بخش کوچصفهان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/21 11:27 ویرایش : ‎1396/02/22 13:11 بازدید: 466

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر لولمان می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ1396/02/29 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کوچصفهان و لولمان به شرح زیر می باشد:


1- آقای محمدتقی آبادگرچهارده مشهور به بشیر فرزند عباس کد نامزد 15
2-آقای یاسر آذرپرند فرزند محمدعلی کد نامزد 16
3- خانم مریم اسپرهم فرزند قربانعلی کد نامزد 17
4- آقای غلامرضا اسمعیلی طارمسری فرزند شعبانعلى کد نامزد 18
5- خانم مهدیه اورلی فرزند محسن کد نامزد 19
6-آقای محمد باهری مقدم مشهور به شعبان فرزند موسی کد نامزد 21
7- خانم سیده مریم پاک زادسلکی سری مشهور به خانوم شهردار فرزند سیدفاضل کد نامزد 24
8- آقای علیرضا پاکزادکرباسدهی فرزند صفر کد نامزد 25
9- خانم رقیه تیغ نوردکورکاء فرزند اکبر کد نامزد 26
10- آقای سیدمحمود حسینی رشت آبادی فرزند سید جمال کد نامزد 27
11- آقای عباس حیدری پیربستی فرزند ربیع کد نامزد 28
12- آقای علیرضا رازقی پیربستی مشهور به حمید فرزند فتحعلی کد نامزد 29
13- آقای سیدمحمد رزازرزاقی فرزند سیدنظام کد نامزد 41
14- آقای محسن رنجبرپیربستی فرزند غلامحسین کد نامزد 42
15- آقای امین زمانی رودبارکی مشهور به مهندس امین فرزند فرامرز کد نامزد 45
16- آقای حسین زمانی رودبارکی مشهور به فرزاد فرزند محمد کد نامزد 46
17- آقای شهرام زمانی رودبارکی فرزند محمد کد نامزد 47
18- آقای مهدی سماوی رشت آبادی فرزند حسین کد نامزد 48
19- آقای حسینعلی عبادتی رودبارکی مشهور به حسین عبادتی فرزند احمد کد نامزد 49
20- خانم رقیه مرزداررودبارکی مشهور به مژده فرزند ابراهیم کد نامزد 51
21- آقای مصطفی مهربان رشت آبادی فرزند حسین علی کد نامزد 52
22- آقای عیسی موقری رودبارکی فرزند سلطان علی کد نامزد 54
توجه :
1- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقطاسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
2- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
3- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی