پنجشنبه 2 اسفند 1397

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر کوچصفهان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/02/21 12:21 ویرایش : ‎1396/02/22 13:04 بازدید: 547

در اجرای ماده 51 قانون انتخابات و ماده 56 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر کوچصفهان می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ1396/02/29 برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر کوچصفهان و لولمان به شرح زیر می باشد:

آگهى اسامى نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر کوچصفهان
1- آقای محمد افتخاری سدهی فرزند هادی کد نامزد 15
2- آقای اسمعیل ایزدی فرزند احمد کد نامزد 16
3- آقای قربان برازنده فرزند حسین کد نامزد 17
4-خانم سمیه برق مشهور به شادی فرزند محمدتقی کد نامزد 18
5- آقای علی برق فرزند محمد نقى کد نامزد 19
6-آقای امیر پورحسین مشهور به فرشید فرزند رجب کد نامزد 21
7- آقای شهاب حاجعلیپور فرزند شهرام کد نامزد 24
8- آقای حسین حسین پورلیموچائی فرزند جان على کد نامزد 25
9- آقای صفر حسین زاده پیرموسائی فرزند قاسم کد نامزد 26
10- آقای مهیار حسین زاده پیرموسائی فرزند محمدتقی کد نامزد 27
11- آقای حمیدرضا حیدری ایمن آبادی مشهور به حمید فرزند حسن کد نامزد 28
12- آقای مجتبی داداشی شیرایه فرزند مصطفى کد نامزد 29
13- آقای سیدابراهیم دانش میرکهن مشهور به مسعود فرزند سیدمرتضی کد نامزد 41
14- آقای اسحاق رمضانی کوچصفهانی مشهور به رامون فرزند محمد کد نامزد 42
15- آقای اسماعیل سیارگیلوائی فرزند حسین کد نامزد 45
16- آقای مرتضی شعبانی کوچصفهانی فرزند هادی کد نامزد 47
17- آقای محمدعلی شورشی جوبجارکلی فرزند حسین کد نامزد 48
18-آقای داریوش صادقی نویده فرزند محمد کد نامزد 49
19- آقای نعمت اله فلاح ذاغ چشم فرزند کاس کد نامزد 51
- 20 آقای محمدرضا کاظمی پورجوبیجارکلی فرزند غلامرضا کد نامزد 52
- 21 آقای کریم کامران کنارسری فرزند رمضان کد نامزد 54
- 22 آقای محمدرضا کشاورزرودکلی فرزند على کد نامزد 56
- 23 آقای عباس گلعلی زاده لاله دشتی فرزند ناصر کد نامزد 57
- 24 آقای مسعود متقی پیرموسائی فرزند ابوطالب کد نامزد 58
- 25 آقای سعید محمدابراهیم زاده پشکه مشهور به سعید ابراهیم زاده فرزند ناصر کد نامزد 59
توجه :
1- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر 5 نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر 5 نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند .
2- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری رشت در اجرای ماده 52 قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد .
3- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره 1 ذیل ماده 70 آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد .

سیروس شفقی

فرماندار شهرستان رشت

دولت و ملت همدلی و همزبانی