جمعه 1 آذر 1398
فرماندار شهرستان رشت از کلیه ساکنین اطراف رودخانه پیربازار به دلیل همکاری و دراختیار نهادن زمینهای خود جهت انجام پروژه ساماندهی رودخانه پیربازار تقدیر نمود.

مهدوی: فاز دوم اجرای پروژه ساماندهی رودخانه پیربازار به زودی آغاز خواهد شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/07/20 17:22 بازدید: 1142

 سیدعیسیمهدویفرماندارشهرستانرشتبااشارهبهلایروبی،بازوسازی،خاکبرداریوتعریضبستررودخانهپیربازارکهدرچندماههاخیرانجامشدهاست،گفت: بهلطفخداوهمتمسئولینبحراندراینمنطقهتاحدودیمدیریتشدهوباوجودبارانشدیدچندروزاخیر،نگرانیهای سابق وجود نداشت.

وی ادامه داد: در روزهای گذشته هر بارش شدید ، باعث ایجاد اضطراب فراوان در اهالی منطقه و مسئولین مربوطه می شد که امروز از آن نگرانیها تا حدودی کاسته شده و انشا.... بتوانیم با تامین اعتبار لازم ، مشکل گرفتگی آب و ایجاد سیلاب را به کلی برطرف کنیم.

مهدوی از این پروژه به عنوان پروژه ای خاص و پایلوت در سطح کشور نام برد و اذعان داشت: با وجود کم ترین اعتبار،  این مهم به صورتی کاملا کم نظیر ، علمی وایده آل ساماندهی شده و فاز بعدی آن نیز به زودی آغاز خواهد شد.

فرماندار شهرستان رشت ضمن تشکر و قدردانی از همکاری اهالی ساکن در اطراف رودخانه پیربازار گفت: اهالی منطقه پای کار هستند به گونه ای که برخی از آنان ، از بهترین ومستعد ترین زمینها وحتی  استخر خود گذشتند تا این پروژه به سرانجام برسد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی