پنجشنبه 27 تیر 1398

نتیجه نهایی مرحله دوم،دهمین دوره انتخابات شهرستان رشت ازسوی ستاد اطلاع رسانی انتخابات فرمانداری شهرستان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1395/02/11 14:29 ویرایش : ‎1395/02/11 14:41 بازدید: 1900

آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت

در اجرای ماده 24  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 71 آیین نامه اجرایی آن ، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه شهرستان رشت می رساند که در اجرای مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز10/2/1395 در حوزه انتخابیه شهرستان رشت برگزار شد جمع آرای مأخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه131349 رأی به ترتیب :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی نامزدهای انتخاباتی

نام پدر

تعداد رأی به عدد

تعداد رأی به حروف

1-

آقای جبارکوچکی نژاد ارم ساداتی

حافظ

54316

پنجاه وچهارهزارو سیصد وشانزده

2-

آقای محمدصادق حسنی جوریابی

علی اصغر

50406

پنجاه هزاروچهارصدو شش

3-

آقای سید علی آقازاد ه دافساری

سیدکاظم

48743

چهل وهشت هزارو هفتصد وچهل وسه

4-

    آقای سید ولی اله  عظمتی

سیدحسن

30042

سی هزارو چهل ودو

 

می باشند . اینک در اجرای ماده 68  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان رشت برای قبول شکایات آماده می باشد .

   در ضمن به استناد تبصره های 1 ، 2 و 3  ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ،
 می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذرأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تـسلیم دارند و شکایـاتی قابل رسیـدگی خواهـند بـود که مشـخصات شاکـی یا شاکـیان شـامل نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، شغل ، نشانی کامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاکی را داشته باشد .

    همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .

سیدعیسی مهدوی

فرمـانـدار و رئـیس
حوزه انتخابیه شهرستان رشت

دولت و ملت همدلی و همزبانی