معرفی بخشدار خشکبیجار

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/14 10:12 ویرایش : ‎1396/11/18 13:57 بازدید: 4602

 

نام و نام خانوادگی :محمد حسنپور باغبانچیان

تحصیلات :دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل و کارشناس مدیریت و امور بیمه ای

دولت و ملت همدلی و همزبانی