معرفی بخشدار لشت نشا

نسخه چاپی ایجاد : ‎1396/01/16 11:49 ویرایش : ‎1398/03/29 10:20 بازدید: 1989

 

نام و نام خانوادگی :

پست سازمانی : بخشدار لشت نشا

مدرک تحصیلی :

سوابق کاری :

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی