دفتر برنامه ریزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/11 19:47 ویرایش : ‎1394/04/17 12:06 بازدید: 2664

شرح وظایف

 • پیگیري مصوبات کمیته برنامه ریزي شهرستان..
 • همکاري در تهیه و تدوین گزارشات ماهیانه و سالانه اقتصادي شهرستان.
 •  بررسی و شناخت به منظور بهره برداري از کلیه امکانات موجود شهرستان در کلیه زمینه هاي اقتصادي، کشاورزي، صنعتی و ... .
 •  نظارت در توزیع عادلانه ارزاق عمومی و کالاهاي اساسی در شهرستان مطابق با دستورات مقام مافوق.
 • مشارکت در طراحی نظام برنامه ریزي جامع توسعه منطق هاي (در محدوده شهرستان).
 • همکاري در تدوین برنامه هاي اقتصادي در زمینه اشتغال، سرمایه گذاري و غیره در شهرستان.
 •  بررسی و ارائه گزارش هاي مختلف از توانمندي ها و استعدادهاي شهرستان در جهت تأمین توسعه پایدار.
 • نظارت بر عملکرد واحدهاي شهرستانی در حوزه عمرانی.
 • نظارت و مراقبت در بهبود و پیشرفت امور عمرانی شهرستان و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي مربوطه و نحوه تقسیم اعتبارات طرح هاي عمرانی.
 • نظارت و مراقبت در تهیه و تنظیم و اجراي برنامه ها و طرح هاي عمومی و عمرانی از طریق هماهنگی با فعالیت هاي ادارات و سازمانها.
 •  تهیه و جمع آوري اطلاعات و آمارهاي لازم منطق هاي به منظور استفاده در برنام هریزي ها.
 • هماهنگی و انجام امور مربوط به ایمنسازی، بازسازي و کمک هاي بلاعوض کشاورزي و حوادث غیرمترقبه.
 • پیگیري و مکاتبه در خصوص امور مربوط به مسائل برنامه ریزي و عمرانی در سطح شهرستان.
 •  پیگیري جهت اجراي سیاستها و برنامه هاي تدوین شده توسط حوزه هاي معاونت برنامه ریزي، پشتیبانی و امور عمرانی استانداري.
  •  تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مورد درخواست معاونت برنامه ریزي و معاونت امور عمرانی استانداري.
  •  نظارت و هماهنگی لازم بر عمکرد بخشداران در حوزه هاي برنامه ریزي و عمرانی.
  •  انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.
دولت و ملت همدلی و همزبانی